خانواده

توقیف اموال برای مهریه

برای توقیف اموال برای مهریه لازم است مقدمه ای از خود مهریه بیان شود. بعد از جاری شدن عقد نکاح بین زن و مرد حقوق و تکالیفی بین زن و…
توقیف اموال برای مهریه
فهرست